13 tāmen jiù jímáng gè jiāng zìjǐ de yīfu pū zaì shàng céng táijiē , shǐ yé hù zuò zaì qí shàng . tāmen chuī jiǎo , shuō , yé hù zuò wáng le .