14 Zhèyàng , níng shì de sūnzi , Yuēshāfǎ de érzi yé hù beìpàn Yuēlán . xiān shì Yuēlán hé Yǐsèliè zhòngrén yīnwei Yàlán wáng hā xuē de yuángù , bǎshǒu Jīliè de là mò .