7 Nǐ yào jī shā nǐ zhǔrén yà hā de quán jiā , wǒ hǎo zaì yé xǐ bié shēnshang shēn wǒ púrén zhòng xiānzhī hé Yēhéhuá yīqiè púrén liúxuè de yuān .