2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , nǐmen zhōngjiān ruò yǒu rén xiàn gōngwù gĕi Yēhéhuá , yào cóng niú qún yáng qún zhōng xiàn shēngchù wéi gōngwù .