Lìwèijì 1:5

5 Tā yào zaì Yēhéhuá miànqián zǎi gōngniú , Yàlún zǐsūn zuò jìsī de , yào fèng shàng xuè , bǎ xuè sǎ zaì huì mù ménkǒu , tán de zhōuwéi .