1 Yàlún de érzi Nádā , Yàbǐhù gè ná zìjǐ de xiāng lú , shèng shàng huǒ , jiā shàng xiāng , zaì Yēhéhuá miànqián xiànshang fán huǒ , shì Yēhéhuá méiyǒu fēnfu tāmende ,