3 Yúshì Móxī duì Yàlún shuō , zhè jiù shì Yēhéhuá suǒ shuō , wǒ zaì qīnjìn wǒde rén zhōng yào xiǎn wéi shèng , zaì zhòng mín miànqián , wǒ yào de róngyào . Yàlún jiù mò mò bù yán .