4 Móxī zhào le Yàlún shū fù Wūxuē de érzi Mǐshālì , Yǐlìsāfǎn lái , duì tāmen shuō , shàng qián lái , bǎ nǐmen de qīnshǔ cóng shèng suǒ qián tái dào yíng waì .