Lìwèijì 10:6

6 Móxī duì Yàlún hé tā érzi YǐlìYàsā , Yǐtāmǎ shuō , bùkĕ péng tóu sǎn fā , yĕ bùkĕ sī liè yīshang , miǎndé nǐmen sǐwáng , yòu miǎndé Yēhéhuá xiàng huì zhòng fānù , zhǐyào nǐmen de dìxiōng Yǐsèliè quán jiā wéi Yēhéhuá suǒ fā/4 de huǒ āikū .