55 Xǐ guò yǐhòu , jìsī yào chákàn , nà wùjiàn ruò méiyǒu biàn sè , zāi bìng yĕ méiyǒu xiāo sǎn , nà wùjiàn jiù bú jiéjìng , shì tòu chóng de zāi bìng , wúlùn zhèng miàn fǎn miàn , dōu yào zaì huǒ zhōng fùnshāo .