14 Lún dào yīqiè huó wù de shēngmìng , jiù zaì xuè zhōng . suǒyǐ wǒ duì Yǐsèliè rén shuō , wúlùn shénme huó wù de xuè , nǐmen dōu bùkĕ chī , yīnwei yīqiè huó wù de xuè jiù shì tāde shēngmìng . fán chī le xuè de , bì beì jiǎnchú .