15 Nǐmen shīxíng shĕnpàn , bùkĕ xíng bú yì , bùkĕ piānhù qióngrén , yĕ bùkĕ zhòng kàn yǒu shìlì de rén , zhǐyào àn zhe gōngyì shĕnpàn nǐde línshè .