20 Bìnǚ xǔpeì le zhàngfu , hái méiyǒu beì shú de shìfàng , rén ruò yǔ tā xíng yín , èr rén yào shòuxíng fá , què bú bǎ tāmen zhìsǐ , yīnwei bìnǚ hái méiyǒu de zìyóu .