23 Dàn bùkĕ jìn dào mànzǐ qián , yĕ bùkĕ jiù jìn tán qián , yīnwei tā yǒu cánji , miǎndé xièdú wǒde shèng suǒ . wǒ shì jiào tā chéng shèng de Yēhéhuá .