24 Shèn zǐ sún shāng de , huòShìyē suì de , huò shì pòliè de , huò shì shàn le de , bùkĕ xiàn gĕi Yēhéhuá , zaì nǐmen de dì shàng yĕ bùkĕ zhèyàng xíng .