25 Zhè leì de wù , nǐmen cóng waìrén de shǒu , yíyàng yĕ bùkĕ jiē shòu zuò nǐmen shén de shíwù xiànshang , yīnwei zhèxie dōu yǒu súnhuaì , yǒu cánji , bú mĕng yuènà .