27 Cái shēng de gōngniú , huò shì miányáng huò shì shānyáng , qī tiān dàng gēn zhe mǔ , cóng dì bá tiān yǐhòu , kĕyǐ dàng gōngwù mĕng yuènà , zuòwéi Yēhéhuá de huǒ jì .