13 Tóng xiàn de sù jì , jiù shì tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn zhī èr , zuòwéi xīnxiāng de huǒ jì , xiàn gĕi Yēhéhuá . tóng xiàn de diàn jì , yào jiǔ yī xīn sì fèn ...zhīyī .