10 Yǒu yī gè Yǐsèliè fùrén de érzi , tā fùqin shì Āijí rén , yī rì xián yóu zaì Yǐsèliè rén zhōng . zhè Yǐsèliè fùrén de érzi hé yī gè Yǐsèliè rén zaì yíng lǐ zhēngdòu .