Lìwèijì 24:9

9 Zhè bǐng shì yào gĕi Yàlún hé tā zǐsūn de , tāmen yào zaì shèng chǔ chī , wéi yǒngyuǎn de dénglì , yīnwei zaì xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì zhōng shì zhì shèng de .