10 Rén bùkĕ gǎihuàn , yĕ bùkĕ gēnghuàn , huò shì hǎo de huàn huaì de , huò shì huaì de huàn hǎo de . ruò yǐ shēngchù gēnghuàn shēngchù , suǒ xǔ de yǔ suǒ huàn de dōu yào chéngwéi shèng .