We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , rén hái tè xǔ de yuàn , beì xǔ de rén yào àn nǐ suǒ gū de jiàzhí guī gĕi Yēhéhuá .