26 Wéidú shēngchù zhōng tóushēng de , wúlùn shì niú shì yáng , jì guī Yēhéhuá , shuí yĕ bùkĕ zaì fēnbié wéi shèng , yīnwei zhè shì Yēhéhuá de .