4 Huò shì yǒu rén zuǐlǐ mào shī fā shì , yào xíng è , yào xíng shàn , wúlùn rén zaì shénme shì shàng mào shī fā shì , tā què bù zhīdào , yī zhīdào le jiù yào zaì zhè qízhōng de yī jiàn shàng yǒu le zuì .