Lìwèijì 5:6

6 Bìng yào yīn suǒ fàn de zuì , bǎ tāde shú qiā jì shēng jiù shì yáng qún zhōng de mǔ yáng , huò shì yī zhǐ yánggāo , huò shì yī zhǐ shānyáng qiā dào Yēhéhuá miànqián wéi shú zuì jì . zhìyú tāde zuì , jìsī yào wèi tā shú le .