2 Ruò yǒu rén fàn zuì , gānfàn Yēhéhuá , zaì línshè jiāofù tāde wù shàng , huò shì zaì jiāo yì shàng xíng le guǐzhà , huò shì qiǎngduó rén de cáiwù , huò shì qīyē línshè ,