6 Yĕ yào zhào nǐ suǒ gù déng de jià , bǎ shú qiā jì shēng jiù shì yáng qún zhōng yī zhǐ méiyǒu cánji de gōng miányáng qiā dào Yēhéhuá miànqián , gĕi jìsī wèi shú qiā jì .