34 Yīnwei wǒ cóng Yǐsèliè rén de píngān jì zhōng , qǔ le zhè yáo de xiōng hé jǔ de tuǐ gĕi jìsī Yàlún hé tā zǐsūn , zuò tāmen cóng Yǐsèliè rén zhōng suǒ yǒng de de fèn .