Lìwèijì 7:35

35 Zhè shì cóng Yēhéhuá huǒ jì zhōng , zuò Yàlún shòu gāo de fèn hé tā zǐsūn shòu gāo de fèn , zhèngzaì Móxī ( yuánwén zuò tā ) jiào tāmen qián lái gĕi Yēhéhuá gòng jìsī zhífèn de rìzi ,