25 Qǔ zhīyóu hé féi wĕiba , bìng zàng shàng yīqiè de zhīyóu yǔ gān shàng de wǎngzi , liǎng gè yàozi hé yàozi shàng de zhīyóu , bìng yòu tuǐ ,