Lìwèijì 8:26

26 Zaì cóng Yēhéhuá miànqián , shèng wú jiào bǐng de kuāngzi lǐ qǔ chū yī gè wú jiào bǐng , yī gè yóubǐng , yī gè baóbǐng , dōu fàng zaì zhīyóu hé yòu tuǐ shàng ,