31 Móxī duì Yàlún hé tā érzi shuō , bǎ ròu zhǔ zaì huì mù ménkǒu , zaì nàli chī , yòu chī chéngjiē shèng zhí kuāngzi lǐ de bǐng , àn wǒ suǒ fēnfu de shuō ( huò zuò àn suǒ fēnfu wǒde shuō ) , zhè shì Yàlún hé tā érzi yào chī de .