Lìwèijì 8:29

29 Móxī ná yáng de xiōng zuòwéi yáo jì , zaì Yēhéhuá miànqián yáo yī yáo , shì chéngjiē shèng zhí zhī lǐ , guī Móxī de fèn , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .