9 Bǎ guānmiǎn daì zaì tā tóu shàng , zaì guānmiǎn de qiánmian déng shàng jīn pái , jiù shì shèng guān , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .