8 Bōesī duì Lùdé shuō , nǚér a , tīng wǒ shuō , búyào wǎng biérén tián lǐ shí qǔ maìsuì , yĕ búyào líkāi zhèlǐ , yào cháng yǔ wǒ shǐnǚ men zaì yī chù .