Lùdéjì 2:7

7 Tā shuō , qǐng nǐ róng wǒ gēn zhe shōugē de rén , shí qǔ dá kún shèngxia de maìsuì , tā cóng zǎochen zhídào rújīn , chúle zaì wūzi lǐ zuò yíhuìr , cháng zaì zhèlǐ .