51 Jiù shì cóng Yàbó de xiĕ qǐ , zhídào beì shā zaì tán hé diàn zhōngjiān Sājiālìyà de xiĕ wéizhǐ . wǒ shízaì gàosu nǐmen , zhè dōu yào wèn zaì zhè shìdaì de rénshēn shàng .