1 Zhè shí , you jǐ wàn rén jùjí , shènzhì bǐcǐ jiàntà , Yēsū kāi jiǎng , xiān duì méntǔ shuō , nǐmen yào fángbeì Fǎlìsaìrén de jiào , jiù shì jiǎmàowéishàn .