17 Yēsū kàn zhe tāmen shuō , jīng shang jì zhe , jiàngrén suǒ qì de shítou , yǐ zuò le fáng jiǎo de tóu kuaì shítou . zhè shì shénme yìsi ne .