23 Dāng nàxiē rìzi , huáiyùn de hé nǎiháizi de yǒu huò . yīnwei jiāng yǒu dà zāinàn jiàng zaì zhè dìfang , yĕ yǒu zhènnù líndào zhè bǎixìng .