30 Dàn Fǎlìsaìrén hé lǜfǎshī , méiyǒu shòu guo Yuēhàn de xǐ , jìng wèi zìjǐ feìqì le shén de zhǐyì . èr shí jiǔ sān shí liǎng jié huò zuò zhòng bǎixìng hé shuìlì tīngjian le Yuēhàn de huà jiù shòu le tāde xǐ biàn yǐ shén wéi yì dàn Fǎlìsaìrén hé lǜfǎshī bú shòu Yuēhàn de xǐ , jìng wèi zìjǐ feìqì le shén de zhǐyì .