32 Tāmen suī zhīdào shén pàn déng , xíng zhèyàng shì de rén shì dàng sǐ de , ránér tāmen búdàn zìjǐ qù xíng , hái xǐhuan biérén qù xíng .