13 Dàn yuàn shǐ rén yǒu pànwàng de shén , yīn xìn jiāng zhū bān de xǐlè píngān , chōngmǎn nǐmen de xīn , shǐ nǐmen jiè zhe Shènglíng de nénglì , dà yǒu pànwàng .