4 Cóng qián suǒ xiĕ de Shèngjīng dōu shì wéi jiàoxun wǒmen xiĕ de , jiào wǒmen yīn Shèngjīng suǒ shēng de rĕnnaì hé ānwèi , kĕyǐ dé zhe pànwàng .