We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Wèn bǎi Jīlā hé yà jū lá ān . tāmen zaì Jīdū Yēsū lǐ yǔ wǒ tóng gōng ,