2 Qǐng nǐmen wéi zhǔ jiēdaì tā , héhū shèngtú de tǐ Tǒng . tā zaì hé shì shàng , yào nǐmen bāngzhu , nǐmen jiù bāngzhu tā . yīn tā sùlái bāngzhu xǔduō rén , yĕ bāngzhu le wǒ .