4 Yĕ wéi wǒde méng , jiāng zìjǐ de jǐngxiàng , zhì zhī dù waì . búdàn wǒ gǎnxiè tāmen , jiù shì waì bāng de zhòng jiàohuì , yĕ gǎnxiè tāmen .