9 Rúcǐ kàn lái , zhè fúyin shì dān jiā gĕi nà shòu gēlǐ de rén má . bú yĕ shì jiā gĕi nà wèi shòu gēlǐ de rén má . yīn wǒmen suǒ shuō , Yàbólāhǎn de xìn , jiù suàn wéi tāde yì .