12 Zhè jiù rú zuì shì cóng yī rén rù le shìjiè , sǐ yòu shì cóng zuì lái de , yúshì sǐ jiù líndào zhòngrén , yīnwei zhòngrén dōu fàn le zuì .