17 Gǎnxiè shén , yīnwei nǐmen cóng qián suīrán zuò zuì de núpú , xiànjīn què cóng xīnli shùnfú le suǒ chuán gĕi nǐmen dàolǐ de mó fàn .